Drukuj
prow 14 20NABÓR 1/2018/G DOPOSAŻENIE ORKIESTR I ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH W STROJE I INSTRUMENTY
 

Ogłoszenie o naborze 1/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.);

Termin i miejsce składania wniosków:

od dnia 04.06.2018 r. do dnia 18.06.2018 r.

siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, 95-010 Stryków, Plac Łukasińskiego 4

W przypadku korzystania z formularza wniosku w wersji .doc – wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze LGD, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD lub DVD). Wnioski przygotowywane w wersji .doc, które będą nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Przy korzystaniu z wersji udostępnionej przez LGD w postaci Generatora Wniosków

– wniosek wypełniany jest elektronicznie i drukowany z wersji elektronicznej z Generatora Wniosków. Skuteczne złożenie wniosku polega na wysłaniu go drogą elektroniczną przez naciśnięcie klawisza „wyślij” w Generatorze Wniosków oraz dostarczeniu do biura LGD 2 egzemplarzy wniosku wydrukowanego w Generatorze Wniosków, podpisanego przez osoby upoważnione oraz dołączeniu wymaganych załączników.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD.

Godziny przyjmowania wniosków:

– od 8.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku

Limit dostępnych środków: 72.000,00 zł, Limit środków dla jednego beneficjenta: 12.000,00 zł.

Forma wsparcia: Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% wnioskowanej kwoty pomocy. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona). Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla jednostek sektora finansów publicznych kwota nie może przekroczyć 20% kwoty środków przeznaczonych na granty. Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 30.09.2019r. Limit przewidziany na jeden grant w naborze 4/2018/G : 12.000,00 zł.

Zadanie:

W ramach zadania grantowego kultywowane będzie lokalne dziedzictwo poprzez dofinansowanie 6 podmiotów działających w sferze kultury wspartych poprzez doposażenie orkiestr i zespołów muzycznych w instrumenty muzyczne i stroje.

Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

Cel ogólny – Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „POLCENTRUM”

Cel szczegółowy – Wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych

Wskaźniki produktu:

– liczba doposażonych orkiestr i zespołów muzycznych w instrumenty muzyczne i stroje

– 6 szt.

Warunki udzielenia wsparcia:

Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm., oraz:

– spełnić warunki oceny zgodności z LSR,

a ponadto – średnia arytmetyczna z ważnych kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców w ramach LSR musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20 pkt.

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców w ramach LSR znajdują na stronie internetowej www.polcentrum.pl

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części VIII. Załączniki na formularzu Wniosku o powierzenie grantu.

Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru grantobiorców w ramach LSR zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach LSR.

Lista dokumentów związanych z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców w ramach LSR stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu oraz instrukcja,

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców w ramach LSR,

Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,

Wzór umowy o powierzenie grantu,

Wzór wniosku o rozliczenie grantu zawierający sprawozdanie oraz instrukcja

znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej LGD „POLCENTRUM” www.polcentrum.pl w zakładce nabory oraz w aktualnościach.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.polcentrum.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „POLCENTRUM” Plac Łukasińskiego 4, 95-010 Stryków oraz pod numerem telefonu 42 719 90 64.

LGD „POLCENTRUM” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres grantobiorcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada grantobiorca.

Załączniki:

Wniosek o Powierzenie Grantu .docx

Wniosek o Powierzenie Grantu .pdf

Instrukcja Wypełniania Wniosku o Powierzenie Grantu

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Wykaz lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach LSR

Wniosek o Rozliczenie Grantu Zawierający Sprawozdanie .pdf

Wniosek o Rozliczenie Grantu Zawierający Sprawozdanie .docx

Instrukcja Wypełniania Wniosku o Rozliczenie Grantu Zawierającego Sprawozdanie

Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku

Lista dokumentów związanych z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców w ramach LSR

Wyniki oceny