Drukuj

logo prow

 

Ogłoszenie o naborze 9/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.);

Termin i miejsce składania wniosków:

od dnia 19.11.2018 r. do dnia 03.12.2018 r.

siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, 95-010 Stryków, Plac Łukasińskiego 4

Wnioski wypełnione winny być poprzez formularz wniosku w wersji .doc – wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze LGD, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD lub DVD). Wnioski przygotowywane w wersji .doc, które będą nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD.

Godziny przyjmowania wniosków:

– od 8.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku

Limit dostępnych środków: 60.000,00 zł

Forma wsparcia: Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% wnioskowanej kwoty pomocy. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona). Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla jednostek sektora finansów publicznych kwota nie może przekroczyć 20% kwoty środków przeznaczonych na granty. Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 30.09.2019 r. Limit na jednego grantobiorcę w ramach naboru 9/2018/G- 10.000,00 zł.

Zadanie:

W ramach zadania grantowego kultywowane będzie lokalne dziedzictwo poprzez zrealizowanie 6 wydarzeń kultywujących lokalne dziedzictwo publikacje w ramach LSR.

Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

Cel ogólny – Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „POLCENTRUM”

Cel szczegółowy – Wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych

Wskaźniki produktu:

– Liczba liczba imprez i wydarzeń zorganizowanych w ramach LSR – 6 szt.

Warunki udzielenia wsparcia:

Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm., oraz:

– spełnić warunki oceny zgodności z LSR,

a ponadto – średnia arytmetyczna z ważnych kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców w ramach LSR musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20 pkt.

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców w ramach LSR znajdują na stronie internetowej www.polcentrum.pl

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części VIII. Załączniki na formularzu Wniosku o powierzenie grantu.

Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru grantobiorców w ramach LSR zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach LSR.

Lista dokumentów związanych z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców w ramach LSR stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców w ramach LSR,

Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,

Wzór umowy o powierzenie grantu,

Wzór wniosku o rozliczenie grantu zawierający sprawozdanie oraz instrukcja znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej LGD „POLCENTRUM” www.polcentrum.pl w zakładce nabory oraz w aktualnościach.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.polcentrum.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „POLCENTRUM” Plac Łukasińskiego 4, 95-010 Stryków oraz pod numerem telefonu 42 719 90 64.

LGD „POLCENTRUM” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres grantobiorcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada grantobiorca.

Załączniki:

Rejestr wniosków

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków zgodnych z LSR i PROW

Wniosek o Powierzenie Grantu .docx

Wniosek o Powierzenie Grantu .pdf

Instrukcja Wypełniania Wniosku o Powierzenie Grantu

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Wykaz lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach LSR

Wniosek o Rozliczenie Grantu Zawierający Sprawozdanie .pdf

Wniosek o Rozliczenie Grantu Zawierający Sprawozdanie .docx

Instrukcja Wypełniania Wniosku o Rozliczenie Grantu Zawierającego Sprawozdanie

Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku

Lista dokumentów związanych z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców w ramach LSR